唯唯諾諾

ㄨㄟˊㄨㄟˊㄋㄨㄛˋㄋㄨㄛˋ

wéi wéi nuò nuò

解釋

態度恭敬,連聲答應。形容事事順從的樣子。他整天跟在老闆身邊唯唯諾諾的,從來不敢有意見。

國語辭典簡編本

ㄨㄟˇㄨㄟˇㄋㄨㄛˋㄋㄨㄛˋ

wěi wěi nuò nuò

解釋

順從而無所違逆。《醒世恆言.卷二.三孝廉讓產立高名》:「他思念父母面上,一體同氣,聽其教誨,唯唯諾諾,并不違拗,豈不是孝?」也作「唯諾」。

相似詞

相反詞

重編國語辭典

解釋

連聲稱是。比喻順從而無所違逆。語本《韓非子.八姦》。△「唯命是聽」

典源

《韓非子.八姦》凡人臣之所道成姦者,有八術:……二曰在旁。何謂在旁?曰:優笑侏儒,左右近習,此人主未命而唯唯1>,未使2>而諾諾3>,先意承旨4>,觀貌察色5>,以先主心者也。此皆俱進俱退,皆應皆對,一辭同軌,以移主心者也。為人臣者,內事之以金玉玩好,外為之行不法,使之化其主,此之謂在旁。……凡此八者,人臣之所以道成姦,世主所以壅劫,失其所有也,不可不察焉。〔注解〕(1)唯唯:音ㄨㄟˇ ㄨㄟˇ,恭敬應諾之詞。(2)使:命令、差遣。(3)諾諾:連聲答應之詞。表示順從而不違逆。(4)先意承旨:善於揣度心意,奉承他人。見「先意承志」。(5)觀貌察色:觀察表情、臉色,以猜測對方心意。

典故說明

唯唯諾諾」的「唯」與「諾」都是用來摹擬應答聲音的詞。《韓非子.八姦》中論述臣下引人作惡成姦的八種伎倆,其中一種稱為「在旁」,這種臣子包括善於逗笑的戲子、矮人,或是在主人身邊侍奉的親信,主子都還沒開口,還沒差遺他們,便一味奉承地連聲答應。他們擅長於揣測,可以從主子細微的表情和神色去猜想他的心意。韓非子認為這種「人主未命而唯唯,未使而諾諾」的人,總是非常順從,從不違背主子的心意,但這樣反而容易迷惑心志,使人無法分辨真假與是非,為人主者不可不察。後來「唯唯諾諾」這個成語就從這裡演變而出,用來比喻順從而無所違逆。「唯唯」與「諾諾」四字連用,更能描摹出不加思索,連聲稱是的依順模樣,如《醒世恆言》卷二:「他思念父母面上,一體同氣,聽其教誨,唯唯諾諾,並不違拗,豈不是孝?」

書證

01.宋.李心傳《建炎以來繫年要錄》卷一○○:「至於前席臣工開納群策,亦未嘗不推誠務盡,第未聞何人抗論於朝!某人力陳於上,唯唯諾諾幾至成風。則暴揚私言,失則歸過君相。負陛下兼聽之意,墮公朝共濟之體。」02.《群書考索.續集.卷三七.官制門.縣令》:「州縣貪殘害民……開告訐之門以網無罪,設羅織之獄以陷富民。對人則戚戚嗟嗟,謂周弊之難復;對吏則唯唯諾諾,議事則端有可尋。」03.明.海瑞〈主簿參評〉:「主簿者,掌一縣簿書之事也。……苟勾稽錯亂,追呼朦朧,有錢則寬徵,無錢則急比;且計糧數之多寡,而繭絲之有大封、小封,以為常規之入焉。是憑家兄為驅使,了不能以自主,徒老死於簿書間也。又何異於王珣輩唯唯諾諾,僅供公之喜怒也哉!非主簿也。」04.明.鄒智〈陳時事疏〉:「夫陛下任之而又疑之者,豈不欲推誠以待物哉?……至于議事之時,又唯唯諾諾若不能然,伈伈俔俔若不敢然。甘于模棱,恬于伴食,此陛下所以既任而疑之也。」05.明.霍韜〈與蕭子雍書〉:「古之君子合異為同,必更相詰難然後可,非曰唯唯諾諾便謂之同也。」06.《經史講義.卷一○.書經.清.秦蕙田.任賢勿貳去邪勿疑》:「夫賢者之事君也,議事則據理而不涉揣摩,奉職則秉法而不容假借。如事屬可行,縱破成例而不顧;如不可行,雖違成命而不辭。處唯唯諾諾之中,獨有謇謇諤諤之概,而奸邪之人惡其不便已也。」07.《醒世恆言.卷二.三孝廉讓產立高名》:「他思念父母面上,一體同氣,聽其教誨,唯唯諾諾,並不違拗,豈不是孝?」

用法說明

【語義說明】比喻順從而無所違逆。貶義。

【使用類別】用在「聽命順從」的表述上。

【例句】<01>做人要有原則,不能老是唯唯諾諾的。<02>小王唯唯諾諾奉承長官的行事態度,令人不敢苟同。<03>他唯唯諾諾地表示贊成大家的意見,深怕得罪任何人。<04>因為總經理周圍都是些唯唯諾諾的人,才助長了他的蠻橫霸道。<05>凡是自認正確的事,他向來堅持己見,從不唯唯諾諾,盲從附和異議。<06>對於主管提出的建議,大家都唯唯諾諾地不表示意見,深恐多言而生非。<07>小明整天跟在經理身邊唯唯諾諾的,從來不敢有自己的意見,看得大家深不以為然。<08>我們應該要鼓勵年輕人勇於創新,不能要求他們一味順服,凡事唯唯諾諾,毫無主見。

相似詞

成語典

相關詞

你最近的查詢

只有你看得到
已停用 啟用查詢紀錄
  • Loading...
沒有紀錄
MD5 SHA1
57baabe91a5c0e790e5297b8f28e1024 84d2228cff4d3e707d753f14f1204f178e9d2f7a
什麼是雜湊